فرم همكاري با بازنشستگان محترم در پروژه های مرتبط با سنگان

فرم همكاري با بازنشستگان محترم در پروژه های مرتبط با سنگان

ثبت نام در سایت به منزله شروع به همکاری نمی باشد و پس از بررسی و اعلام نیاز واحد های مربوطه ،با همکارانی که در حوزه های مرتبط تخصص دارند تماس حاصل خواهد شد